அறிமுகம் கூகுள் லாட்டரி !!!


Google Incorporation®. 
Belgrave House,
76 Buckingham Palace Road,
London SW1W 9TQ,
United Kingdom.
 
 
Notification Date: 8/12/2009.
 
 
GOOGLE END OF YEAR AWARD PROMOTION.
 
 
We wish to congratulate you once again on this note, for being part of our lucky winners selected this End of Year Award. This promotion was set-up to encourage the active use of the Google search engine and the Google ancillary services. Hence we do believe with your winning prize, you will continue to be active and patronage to this company. Google is now the world leading search engine worldwide, and in an effort to sure that it remains the most widely used search engine, an online e-mail balloting was carried out on the 7th of December 2009 without your knowledge, it was officially released today been the 8th of December 2009. We which to formally announced to you that your email address was attached to a lump sum of 350,000.00 { Thr
 
 
We also wish to inform you that you have successfully passed the requirements, statutory obligations, verifications and our satisfactory report test conducted for all our online winners. A winning Cheque will be issued in your name by Google Promotion Award Team, and also a certificate of prize claims will be sent along side your winning Cheque.
 
 
These are your award details. 
Security Code Number: GUK/4532345G. 
Ticket No: GUK/699/33/2009 
Winning Number: GUK/877/798/2009
 
 
Information's required from you are part of our precautionary measure to avoid double claiming and unwarranted abuse of this program. To claim your won prize, please contact our Foreign Transfer Manager DR WELCH GIBSON neatly filling the verification and fund release form below..
 
 
VERIFICATION AND FUNDS RELEASE FORM.
 
(1) Your Contact Address. 
(2) Your Tel/Fax Numbers. 
(3) Your Nationality/Country. 
(4) Your Full Name. 
(5) Sex/Marital Status. 
(6) Occupation.
(7) Age. 
(8) Ever won an online lottery?
 
 
Mode of Prize Remittance.
 
 
(1)Courier Delivery Of your Certified Winning Cheque Name and other Winning Documents safely to you.
 
 
You are advised to contact your Foreign Transfer Manager DR WELCH GIBSON with his private email details below to avoid unnecessary delay and complications:
 
 
*********************************************** 
FOREIGN CLAIMS MANAGER 
GOOGLE SECURITY DEPARTMENT (UK).
DR. WELCH GIBSON.
E-mail: dr-welchgibson@sys-w.com
**********************************************
 
 
The Google Promotion Award Team has discovered a huge number of double claims due to winners informing close friends relatives and third parties about their winnings and also sharing their identification numbers. As a result of this, these friends try to claim the lottery on behalf of the real winners. The Google promotion award committee has reached a decision from the headquarters at the United Kingdom that any double claim discovered by the Lottery Board will result to the disqualification of the winners lottery. So you are hereby strongly advised once more to keep your winnings strictly confidential until you claim your prize.
 
 
Congratulations from the Staffs & Members of the Google interactive Lottery Board Commission.
 
 
 
Yours Sincerely, 
MRS. VERUMLEM KLEITH. 
GOOGLE ZONAL CORDINATOR 
LONDON, 
UNITED KINGDOM.
Photobucket உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

2 Response to "அறிமுகம் கூகுள் லாட்டரி !!!"

 1. Ravi says:

  Spam!!!!

 2. ஸ்ரீ says:

  Spam தான்.

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)