என் நன்றி


Mr.P.K.P மிகவும் நன்றி. நான் இப்போது தமிழ் டைபிங் சைய்ய முடிகின்றது. உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS