"இது" ரொம்ப முக்கியம்!!!!


PSTN Call Center (for any queries related to landline telephone, ISDN etc. Also accessible from CellOne, Excel & Tarang phones)
1500

Kisan Call Center (for any queries related to agriculture)
1551

Police
100

Fire
101

Ambulance
102

Billing complaint center
166 / 1660-69

Trunk booking
1580

Trunk assistance
1581

STD complaints
1582

National Directory Enquiry (NDQ) Service
1583

International trunk booking
1586

International trunk enquiry
1587

International Trunk delay information
1588

Telex complaints
1589

Directory enquiry  service
197

Telephone Complaint Booking
198

Emergency Relief Centre on National Highways
1033

Relief Commissioners of Central/State/Union territory
1070

Control room of District Collector/Magistrate
1077

Public Grievance Cell Telecom Circle HQs
12727

Public Grievance Cell Kolkata/Chennai
1095

Crime stopper cell of  police in Kerala, Rajasthan, Andhra Pradesh & Mumbai
1090

Women crisis response
1091

Earth-quake  Help line service
1092

Natural disaster control room
1096

AIDS help line service
1097

Children in difficulty/ Child Distress Service
1098

Catastrophe & Trauma service
1099

Free Phone Enquiry
1600

India Telephone Card Enquiry
1602

Billing Complaint Center (Interactive Voice Response System)
1671-73

Maritime Search and Rescue control room of coastal guard
1718

Blood bank information Service
1910

Dial a doctor
1911

Leased Circuits Fault Booking
1918

Eye bank information service
1919

Change number announcement (Hindi)
1951

Changed number announcement (English)
1952

Changed number announcement (Regional language)
1953

Changed number announcement (in case of shift)
1954

Sancharnet Internet Help desk service
1957

Leased Circuit Fault Booking (WTR)
1958
உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to ""இது" ரொம்ப முக்கியம்!!!!"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)